ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี(รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสืน)

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 158 กำหนดให้มีคณะรัฐมนตรี จำนวนสามสิบหกคน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน

-มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 (ประธานสภาผู้แทนราษฎรร ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)
-มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งแต่งตั้ง บุคคล จำนวน 35 คน เป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 (นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: