กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566  กำหนด 4 โรคต้องห้ามในการรับราชการพลเรือนสามัญ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566
ก.พ. กำหนด 4 โรคต้องห้าม ในการรับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือน เพื่อไม่ให้เป็นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย
1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
#เดิม ก.พ. กำหนดไว้ 5 โรค ให้วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ เป็นโรคต้องห้าม ด้วย
ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: