รวมกรณีศึกษาคดีพิพาททางปกครองเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AE33m2NOCq2va24&id=C544AC76B607178E%2116479&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALK188NZLnn2e%2Dg&id=C544AC76B607178E%2116585&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADSVRQLDX7vv7ao&id=C544AC76B607178E%2116586&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKP8pFyi%2Dpd2ATw&id=C544AC76B607178E%2116587&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFX5DCLBXGdtaA4&id=C544AC76B607178E%2116512&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ABm%2D0x92p7E6Kqs&id=C544AC76B607178E%2116588&cid=C544AC76B607178E&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

Cr ; สำนักงานศาลปกครอง

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: