ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางรายชั้นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

คลิกรายละเอียด

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางรายชั้นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการใช้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ปลายทาง

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: