คุรุสภาชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ยกเลิกการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว)

โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถเข้าระบบ KSP Self-Service เพื่อดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยตนเอง ได้ที่ เมนู “พิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์”

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการผ่านระบบ KSP e-Service   ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กําหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้

  • กําหนดให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ยื่นคําขอสามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้จากระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา นั่นก็คือ ผ่านระบบ KSP Selfservice และ KSP School หรือแสดงการมีใบอนุญาตผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงข้อมูลและภาพใบอนุญาตทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะเริ่มออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  • การจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ. 2563 จะเป็นหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกสามัญ ซึ่งระบุประเภทและเลขที่สมาชิกไว้ในใบอนุญาต เลขที่สมาชิก สําหรับผู้มีสัญชาติไทยเป็นเลขเดียวกับบัตรประจําตัวประชาชน และผู้ไม่มีสัญชาติไทย (ครูชาวต่างประเทศ) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกเลขประจําตัว 13 หลักให้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนฯ หรือต่ออายุใบอนุญาตฯ และพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ KSP Self-Service ที่ http://selfservice.ksp.or.thโดยเลือกเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์และสำเนาใบอนุญาต แล้วเลือก “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (ตั้งแต่ 16 ต.ค. 63)” แล้วเลือกไอคอนพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุมัติใบอนุญาต ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมกับบัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา และสามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แสดงเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพได้ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ ในระบบ KSP School สามารถพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้ที่มีข้อมูลในทะเบียนของสถานศึกษาในระบบแล้วเท่านั้น

สำหรับการแสดงผลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีดังกล่าวก็ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีใบอนุญาต และหากหน่วยงานต้นสังกัดต้องการตรวจสอบใบอนุญาต ก็สามารถทำได้โดยง่ายผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา หรือตรวจสอบโดยการสแกน QR Code บนใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ผู้ที่ต้องการติดต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถติดต่อผ่าน Call Center : 0 2304 9899 หรือพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่สมาชิกสังกัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

ที่มา ; สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Leave a Reply