สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) ปรับโฉมประเมินภายนอกสถานศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล

เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 สมศ. ภายใต้แนวคิด 2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา” พร้อมยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล ปรับรูปแบบการประเมินสถานศึกษาทั่วประเทศสู่ระบบดิจิทัล ช่วยลดภาระครู อาจารย์ และบุคลากร เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย


ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก   (สมศ.) กล่าวว่า หัวใจหลักและแนวคิดในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติว่า ต้องการนำเสนอผลงานของ สมศ. ที่ดำเนินงานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลให้การประเมินคุณภาพสถานศึกษาไม่สามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรใหม่จากเดิมที่คนทั่วไปจะมองเห็นว่า สมศ.เป็นภาระสถานศึกษา  แต่ตอนนี้ สมศ. ไม่เป็นภาระอีกต่อไป เพราะได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมินมากขึ้น ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการประเมิน รวมถึงการพัฒนาผู้ประเมิน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายนอกให้สถานศึกษา และที่เน้นย้ำที่สุดคือการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น  โดยในงานจะมีการพูดคุยถึงแนวคิด และทิศทางการประเมินภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นอกจากนี้ภายในเวทีการประชุมจะมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง “สมศ.กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ในยุคดิจิทัล” การบรรยายพิเศษจาก ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ รักษาการประธานกรรมการ สมศ. ที่จะมากล่าวถึง “สมศ. ในทศวรรษการแห่งการเปลี่ยนแปลง” และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสถาบันพระบรมราชนก เรื่อง “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” บรรยายพิเศษ จาก ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. ในเรื่อง “แนวคิดและทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และยังมีเสวนา 5 ห้องย่อย ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และระดับอุดมศึกษา ที่จะมาร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ว่ายาก…จริงหรือ?”

โดยงานประชุมวิชาการระดับชาตินี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็น แจ้งวัฒนะ สมศ.ขอเชิญชวนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานกำกับดูแลสถานศึกษา หน่วยกำกับการประเมิน ผู้กำกับการประเมิน ผู้ประเมินภายนอก สมศ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน รวมถึงประชาชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 สมศ. “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fan page สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.  

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ 11 เมษายน 2566 10:18 น.   

ข่าวเกี่ยวกัน

สมศ. อัปเกรดมาตรฐานผู้ประเมิน สร้างความมั่นใจสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ. พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยตอกย้ำการพัฒนาและอบรมผู้ประเมินภายนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกอย่างต่อเนื่อง ใน 3 บทบาทหน้าที่หลัก ได้แก่

  1. ด้านวิชาการผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สามารถทำการประเมินและสะท้อนผลการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยความถูกต้อง สอดคล้องตามบริบท มีความแม่นยำ ตรงไปตรงมา เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ สมศ. กำหนด และสามารถให้ข้อเสนอแนะเป็นรายสถานศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจของการประเมิน โดยข้อเสนอแนะที่ให้กับสถานศึกษา ต้องนำไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาจึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อสถานศึกษาได้จริง
  2.  ด้านเทคโนโลยี ผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ดี เป็นการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และสอดรับกับนโยบายของ สมศ. ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ทั้งนี้ สมศ. ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินในทุกขั้นตอน เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (AQA) ระบบจัดเก็บรายงานประเมินตนเอง (e-SAR) การพัฒนาระบบ Mobile Application (ONESQA-V) สำหรับผู้ประเมินภายนอกในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบ Onsite สถานศึกษาทุกระดับ เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการประเมิน และนับได้ว่ามีความทันสมัยเท่าเทียมกับระบบการประเมินสถานศึกษาของนานาประเทศ
  3.  ผู้ประเมินภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ของ สมศ. ในระหว่างการปฏิบัติงาน ด้วยการทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาอย่างถูกต้องตรงประเด็น ภายใต้ “ความเป็นกัลยาณมิตร” และ “ไม่สร้างภาระกับสถานศึกษา” ซึ่งการดำเนินงานของ สมศ. ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญเรื่องคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก โดยผู้ประเมินภายนอกถือเป็นตัวแทนของ สมศ. ดังนั้น ผู้ประเมินภายนอกไม่เพียงแต่จะต้องมีองค์ความรู้ตามที่ สมศ. กำหนด แต่ยังต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป ดร.นันทา กล่าว

พร้อมกันนี้ สมศ. ได้ให้การรับรอง “หน่วยกำกับการประเมินคุณภาพภายนอก” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่สำนักงานมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการและกำกับดูแล ให้ผู้ประเมินภายนอกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบแนวทางตามที่ สมศ. กำหนด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกรอบระยะเวลา นอกจากนี้ สมศ. ยังมีมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก ตามข้อบังคับคณะกรรมการ สมศ. โดยผู้ประเมินทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่เรียก ไม่รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ผู้ประเมินต้องทำการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยตนเอง มีความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่คัดลอกรายงาน รักษาความลับของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งก่อนการตรวจเยี่ยม ระหว่างการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยม เป็นต้น รวมทั้ง ตามข้อบังคับได้มีการกำหนด โทษของการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินข้างต้น ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ พักการรับรองการเป็นผู้ประเมินภายนอก และเพิกถอนการรับรองการเป็นผู้ประเมินภายนอก  

สมศ. เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ประเมินภายนอก ภายใต้ 3 บทบาทหน้าที่หลัก “ประเมินแม่นยำ-ก้าวทันเทคโนโลยี-ไม่สร้างภาระสถานศึกษา” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานศึกษา ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกทั่วประเทศ  

ที่มา ; เดลินิวส์ 21 มีนาคม 2566

ข่าวเกี่ยวกัน

สมศ.เตรียมปรับกม.‘เลิกผูกขาด’การประเมินคุณภาพภายนอก รับพ.ร.บ.การศึกษาใหม่

นางนันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (รักษาการ ผอ.สมศ.) กล่าวว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. โดยในส่วนของ สมศ. ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้การดำเนินงานสอดรับกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ที่จะมีการประกาศใช้ ซึ่ง สมศ.จะต้องมีการปรับเรื่องการประเมินให้เป็นไปตามร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่ คือ ประเมินตามความสมัครใจ เนื่องจากในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้มีการกำหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้ทำการประเมินคุณภาพภายนอก แต่กำหนดให้สถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมิน เพื่อที่จะให้การประเมินคุณภาพสามารถทำได้อย่างกว้างขวางและยืดหยุ่น ดังนั้นจากเดิมที่ สมศ.ทำหน้าที่ประเมินสถานศึกษาทุกแห่งตาม พ.ร.บ.ฉบับเดิม ก็อาจจะทำให้ สมศ.มีหน้าที่ประเมินเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษาเท่านั้น  

“ทั้งนี้หากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการประกาศใช้เมื่อไร สมศ.ก็จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ.2561 รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายนอก ให้สอดรับไปด้วย ซึ่ง สมศ.ได้มีการเตรียมยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับในเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว และสมศ.มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการประกันคุณภาพตามกฎหมายใหม่ทันที”รักษาการ ผอ.สมศ.กล่าว  

สมศ. พร้อมรับ พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับใหม่ โดยเตรียมพร้อมปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรูปแบบการประกันคุณภาพภายนอกให้สอดรับ เปิดกว้างให้สถานศึกษาไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพจากสมศ.แค่องค์กรเดียว  แต่เปิดโอกาสให้องค์กรอื่นทำหน้าที่การประเมินแทนได้ หรือจะเลือกให้สมศ.ประเมินก็เป็นไปตามความสมัครใจ  

ที่มา ; ไทยโพสต์ 2 พฤษภาคม 2565 

การประเมินคุณภาพภายนอก ปี 2566 โดย สมศ.

รวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รวมสาระเกี่ยวกับการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดย สมศ.

ประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพภายนอก ปี 2566

Leave a Reply