การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2566

การเรี่ยไร คือ การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือ ทรัพย์สินตามใจสมัคร รวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ บริการเพื่อรวบรวมเงินไปใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่ง ( เช่น ขายบัตรฯ)
หน่วยงานของรัฐสามารถเรี่ยไรได้ ตามมาตรา 19 เช่นกรณี
– เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
– เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์สำคัญ
– เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
หน่วยงานของรัฐจะทำการเรี่ยไรนอกเหนือจาก มาตรา 19 ต้องขออนุมติจากคณะกรรมการควบคุมการเรียไรของหน่วยงานรัฐ หรือ กคร (ส่วนกลาง) หรือ คณะกรรมกำรควบคุมกสรเรี่ยไรจังหวัด หรือ กคร จังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และได้รับอนุมัติก่อนถึงจะทำการเรี่ยไรได้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานภาครัฐ

Leave a Reply