มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง

เล่มมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐตาม พรบ.มาตรฐานฯ.pdf

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf

Leave a Reply