การอบรมตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ และการเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับทราบนโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว นายอาวุธ ทองบุ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: