พัฒนาวิทยากรโครงการส่งเสริมการนิเทศครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการนิเทศครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมี ดร.สามารถ ผ่องศรี รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยกระบวนการ Coaching และมี นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งเป็นคณะวิทยากรที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต สพป.ยโสธร เขต 2

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: