สกศ. ลงพื้นที่ถกเข้มการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้

วันนี้ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม เรื่อง | • แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ครั้งที่ ๔ • | โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเสรี  ตุ้มอ่อน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (นายบวร  เทศารินทร์) ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (นายลิขิต  พลเหลา) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี (นายทัศน์พล  เรืองศิริ) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสามพันโบก โรงแรมเซ็นทารา อุบล จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ขณะนี้อัตราเงินอุดหนุนรายหัวฯ ได้รับการปรับเพิ่มจากที่ไม่ได้ปรับมากว่า ๑๐ ปี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับตามข้อเสนอของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทั้งหมด ๔ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓) ค่าเครื่องแบบ และ ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนค่าหนังสือเรียนคงอัตราเดิม และจะปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องอีก ๔ ปี ลักษณะขั้นบันได ถือเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

 สำหรับการจัดประชุมในโครงการนี้มี ๕ ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ๔ ภูมิภาค เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการประชุมครั้งนี้มี | • การนำเสนอข้อมูล “การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” • | โดย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินการคลังและทรัพยากรทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สกศ. (นางสาวปัทมา เอี่ยมละออง) และ | • การอภิปราย เรื่อง “การจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” • | โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทุกระดับ ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (นายเสรี  ตุ้มอ่อน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ (นายบวร  เทศารินทร์) ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ (นายลิขิต  พลเหลา) ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี (นายทัศน์พล  เรืองศิริ)

จากนั้น ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและนำเสนอถึงรูปแบบและวิธีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่บางรายการอาจเหมาะสมที่จะอุดหนุนเป็นรายหัว แต่บางรายการอาจต้องสนับสนุนในลักษณะเหมาจ่ายให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกัน รวมถึงวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการ การกำกับติดตามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผู้แทนจากหน่วยการศึกษาต่าง ๆ ในภาคอีสานมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริง และเสนอให้ทบทวนการเพิ่มเงินอุดหนุนครอบคลุมค่าอินเทอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และควรมีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ) แยกออกจากค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เงินอุดหนุนรายหัวสามารถนำไปใช้พัฒนาการศึกษาให้นักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรเพิ่มงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดการขาดแคลน รวมถึงค่าอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมความพร้อมให้แก่ครูในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สกศ. จะรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้และนำประเด็นสำคัญจากการหารือกับหน่วยงานในพื้นที่มาจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป 

ที่มา ; สำนักงาน สกศ.

Leave a Reply