กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก

-ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย

-ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา ; สมศ.

https://www.onesqa.or.th/upload/download/202304281626265.pdf

กรอบการประเมินภายนอก สมศ..pdf

 

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: