การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว PA

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติอนุมัติ การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 9 – ว 11/2564

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตาม ว 9 – ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และเปิดระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal :  DPA) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป นั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

เมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการประเภทอื่น ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ประเภทวิซาการ และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดขึ้นภายหลังจากที่หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 – ว 11/2564 ใช้บังคับ พบว่า เกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 – ว 11/2564 ที่กำหนดให้ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนผ่านเกณฑ์ มีความเหลื่อมล้ำกับเกณฑ์การตัดสินของข้าราชการพลเรือน/คณาจารย์ที่กำหนดเกณฑ์ผ่านโดยใช้เสียงข้างมาก ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 9 – ว 11/2564 เป็นการให้กรรมการประเมินได้มีการใช้ดุลยพินิจทางวิชาการในการให้คะแนนตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน ตลอดจนให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้โดยอิสระผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) โดยไม่มีการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละคนจะไม่ทราบผลการประเมินของกรรมการคนอื่นจึงมีความเป็นไปได้ที่ผลคะแนนของกรรมการแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการไม่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นเชิงวิชาการที่มีต่อผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินร่วมกัน

ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อให้การประเมินมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน ก.ค.ศ. จึงได้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

EDPAproject >>> PA_VDO >>> PA_Manual (PA)

  1. ปรับปรุงเกณฑ์การตัดสินสำหรับการประเมินเฉพาะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ทุกวิทยฐานะ โดยกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์จากกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน
  1. เนื่องจากปัจจุบันได้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินเดิมและมีมติไม่อนุมัติ หรืออยู่ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการนำเสนอผลการประเมินต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในการนำผลการประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมมาพิจารณาใหม่ ดังนี้

2.1 กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการได้แจ้งมติไม่อนุมัติไปแล้ว ให้ทบทวนผลการประเมินดังกล่าวแล้วแจ้งสำนักงาน ก.ค.ศ. เฉพาะกรณีมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์การตัดสินใหม่เพื่อปรับปรุงผลการประเมินในระบบ DPA และเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

2.2 กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการยังมิได้นำเสนอผลการประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์การตัดสินเดิมต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ทบทวนผลการประเมินตามเกณฑ์การตัดสินใหม่แล้วให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป 

การปรับเกณฑ์การตัดสินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือ 679/2566) >>>

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

เกี่ยวข้องกัน

ก.ค.ศ. อนุมัติรายชื่อผู้ประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมอนุมัติรายชื่อผู้ประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว9/2564) หรือเกณฑ์ PA (Performance Agreement) จากเดิมมีอยู่กว่า 10,000 ราย อนุมัติเพิ่มอีกประมาณ6,000 ราย ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ประเมินเพิ่มขึ้นกว่า 15,000 ราย เชื่อว่า จากนี้กระบวนการประเมินจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า กรณีที่มีผู้ออกมาร้องเรียน ว่า การประเมินวิทยฐานะตามว9/2564 มีความล่าช้านั้น ยืนยันว่าการประเมินเป็นไปตามกระบวนการ ไม่ได้มีความล่าช้า โดยขณะนี้มีผู้ทีผ่านการประเมินแล้ว 8,867 ราย ไม่ผ่านการประเมิน 1,100 ราย อยู่ระหว่างการประเมิน 12,760 ราย และจำนวนคำขอที่กำลังรอสุ่มกรรมการประเมินอยู่กว่า 780 ราย ซึ่งเมื่อมีการอนุมัติกรรมการประเมินเพิ่มขึ้นแล้ว ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่วนที่เรียกร้องให้มีการปรับแก้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประเมินจากระบบสุ่ม มาเป็นการแต่งตั้งในรูปแบบเดิมนั้น เบื้องต้นคงจะยังไม่มีการปรับในเรื่องดังกล่าว เพราะการสุ่มเลือกกรรมการผู้ประเมิน เพื่อป้องกันการทุจริต ระหว่างผู้เข้าประเมินและผู้ประเมินที่รู้จักกัน หากกลับไปใช้แบบเดิม ก็จะวนกลับไปที่ปัญหาเก่า ยืนยันว่า การประเมินตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีความล่าช้า เพราะทุกอย่างดำเนินไปตามขั้นตอน ส่วนที่ช้าจะเป็นการประเมินกลุ่มขาดแคลน เช่น กลุ่มครูสอนภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เพราะกรรมการผู้ประเมินมีน้อย ดังนั้นอาจจะต้องรอ แต่ก.ค.ศ.จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

Leave a Reply