หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551

ที่มา โดยมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออก จากราชการ หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ กฎ ก.ค.ศ. นี้

คลิก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 >>>

2.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

ที่มา โดยมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ กฎ ก.ค.ศ. นี้

คลิก กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 >>>

  1. คู่มือพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยสำนักงาน กคศ.

คลิก คู่มือพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยสำนักงาน กคศ. >>>

Leave a Reply