กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการ และข้อมูลส่วนบุคคล

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คลิก พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 >>>

 @สรุป บรรยาย พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 @สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

คลิก สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ >>>

@กฎกระทรวงที่ออกตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

คลิก กฎกระทรวงที่ออกตามพะราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ >>>

2.พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คลิก พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 >>>

@แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

คลิก แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล>>>

 

3.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

คลิก ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 >>>

4.พระราชบัญญัติความผิดทางความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560

คลิก พระราชบัญญัติความผิดทางความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม>>>

Leave a Reply