หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ศธ.และ สพฐ.

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ว7/2564

คลิก หลักเกณฑ์การย้าย ว.7/2564 >>>

2.การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 26/2566)

คลิก หลักเกณฑ์แก้ไขเพิ่มเติม >>>

3.การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (427/2566)

คลิก การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ >>>

4.การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตาม ก.ค.ศ. 1678/2566 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566)

5.การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 34/2565)

คลิก การดำเนินงานช่วงรอยต่อ ว 34/2565 >>>

6.เกณฑ์การย้าย ตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 (ว 3246/2565)

คลิก หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินฯ ว3246/2565>>>

 

7.ประกาศกระทรวงการคลัง สพฐ. รายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ  ถื่นทุรกันดาร เกาะ

คลิก ประกาศพื้นที่พิเศษ>>>

เอกสารบรรยายสรุป 1

เอกสารบรรยายสรุป 2

รวมไฟล์ทั้งหมด >>>

 

Leave a Reply