หลักเกณฑ์การย้าย การโอน ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2)

1.หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) ว.12/2566

คลิก หลักเกณฑ์และวิธีการฯตาม ว 12/2566 >>>

มีผลยกเลิก ; หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ว 30/2560

คลิก หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 30/2560 (เดิมที่ยกเลิก โดย ว12/2566) >>>

เอกสารประกอบ

2.หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) ว 13/2566

คลิก หลักเกณฑ์และวิธีการฯตาม ว 13/2566 >>>

มีผลยกเลิก หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ว 29/2560

คลิก หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตาม ว 29/2660 (เดิมที่ถูกยกเลิก โดย ว13/2566) >>>

เอกสารประกอบ 

3. ประกาศ สพฐ. องค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เกณฑ์ตัดสินการย้าย การโอน 38 ค(2) ตามการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 

หนังสือ สพฐ. แจ้ง สพท. เกี่ยวกับองค์ประกอบการย้าย โอน 38 ค (2) ว12 และ ว13.pdf

Leave a Reply