จำนวนเงินเบี้ยประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

จำนวนเงินเบี้ยประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 โดย

– เบี้ยประชุม มี 2 ลักษณะ ได้แก่ เบี้ยประชุมรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง

– อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยประกาศพระบรมราชโองการฯ (พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560ฯ)

– อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ตามมาตรา 7(2) ของ พรบ.ฯ

– อัตราเงินเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีประกาศกำหนด) คือ

1) อนุกรรมการ อัตราไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้งต่อคน

2) ผู้ช่วยเลขานุการ อัตราไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้งต่อคน

3) ประธานอนุกรรมการ ได้เพิ่มขึ้น 1 ใน 4 ของอนุกรรมการ (1,000 + 1,000/4 = 1,250 บาท)

อนึ่ง อนุกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เป็นข้าราชการของส่วนราชการนั้น (สพฐ.) ไม่ให้ได้รับเบี้ยประชุม ตามมาตรา 7(2) ของ พรบ.ฯ

 

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: