สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16 กฎหมายปกครอง

การพิจารณาทางการปกครองยึดหลักความเป็นกลาง ความไม่เป็นกลางตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้แก่

-มาตรา 13 กรณีความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอกของเจ้าหน้าที่

-มาตรา 16 กรณีมีความไม่เป็นกลางโดยมีเหตุอื่นใดซึ่งมีสภาพร้ายแรงหรือความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน

กรณีอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกลั่นกรองการย้ายฯซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองการย้าย จากนั้นตนเองก็พิจารณาอนุมัติย้ายตามบทบาทหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

กรณีนี้จะเข้าข่ายสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางการปกครองไม่เป็นกลาง ตาม มาตรา 16 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หรือไม่

 

กรณีศึกษาข้อหารือเรื่องดังกล่าว โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

องค์ความรู้ “หลักความเป็นกลาง” และ”สภาพร้ายแรง” ตามกฎหมายปกครอง

กรณีศึกษา องค์ประกอบการประชุม สภาพร้ายแรง

ข้อมูลประกอบ

1.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

https://mspc.ocsc.go.th/sites/default/files/2017-04/5.4phrb.withiiptibatithuengchbabthii224hnaa.pdf 

2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

https://www.krisdika.go.th/21ocs11

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: