หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด และให้สอดคล้องกับแนวทางการปรับปรุงระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย

การทดสอบด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่

1) วิชาครู

2) กลุ่มวิชา ตามที่คณะกรรมการกำหนด

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูในวิชาใด ๆ ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา ได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผลการทดสอบและประเมินในวิชานั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินใหม่ 

การประเมินด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่

1) การจัดการเรียนรู้

2) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน

3) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ใช้ผลการทดสอบและประเมินประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาได้ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง

2) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา

3) ปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

อยู่ระหว่างศึกษา ในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรองตามคุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด 

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ต้องชำระค่าสมัครเป็นรายครั้งตามอัตรา ดังนี้

ที่มา  ;ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply