ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์) โดยมี  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้บรรยาย เรื่อง การสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ เกี่ยวกับการพัฒนางานฯ และ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการส่งเสริม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย PA Support Team ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล ผอ.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ นางผการัตน์ บุญแนบ ผอ.โรงเรียนบ้านช่องเม็ก ได้นำเสนอตัวอย่างการเขียน PA ของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: