ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) )๊ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA) ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
– แจ้งข้อราชการเรื่องนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และ ของ สพฐ.
– ชี้แจงสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้ในขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในปีงบประมาณ 2566
– ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– รายงาน สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตลอดทั้งแนวทางในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ  PA

Leave a Reply