การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ของผู้บริหารและครูฯ

วันที่ 12,13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1,2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ได้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม สพป.ยโสธร เขต 2
-รุ่นที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2566 ผู้เข้าอบรม 87 คน
-รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้เข้าอบรม 98 คน

Leave a Reply