การประชุมเตรียมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ PA

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดทำหลักสูตร คู่มือในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา และคู่มือการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของโรงเรียนที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

EDPAproject >>> PA_VDO >>> PA_Manual (PA) >>>

Leave a Reply