การประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์การดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (รอบปีที่ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินในรอบปีที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มในสำนักงานฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน PA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (EdPA Project Team ) ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

Leave a Reply