การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม (ต่อเนื่องครั้งที่ 2) ของคณะกรรมการตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำหลักสูตร คู่มือหลักสูตร แนวทางใการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ และ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

EDPAproject >>> PA_VDO >>> PA_Manual (PA)

Leave a Reply