พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

Leave a Reply