Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

Exit mobile version