เรื่องที่หน่วยงาน ส่วนราชการ ต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) กฎหมายและอนุบัญญัติ
(๒) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่มีกฎหมำยกำหนดให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีผลบังคับหรือกระทบต่อประชาชนและคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกำหนดให้ประกาศให้ประชาชนทราบ
(๓) เรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือที่มีกฎหมายหรืออนุบัญญัติกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
(๔) เรื่องสำคัญอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ที่มา ; ราชกิจจานุเบกษา

Leave a Reply