คู่มือและกฎหมายในการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1.คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

#คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ใช้

– เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

– เนื่องจากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565 ได้เปลี่ยนอำนาจการบริหารงานบุคคลจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไปเป็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

#คู่มือการบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ มีเนื้อหา ดังนี้

1.การบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและงานวิทยฐานะ

-งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-งานบำเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัต

  1. การบริหารงานบุคคลสถานศึกษา
  2. กฎหมาย คดีความ วินัย และอุทธรณ
  3. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับร่าง).pdf

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETF1CqAE-dMS4U4vEw6?e=sWhrXp

ที่มา ; สพร.สพฐ.

2.กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.

กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ..pdf

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETF1Csgjk2dzUlk3UON?e=XU3g1Y

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply