รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรคสอง และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคสอง สาระสำคัญคือ

ก.รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ข.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผนแม่บท

ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1.ความมั่นคง

2.การต่างประเทศ

3.การเกษตร

4.อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต

5.การท่องเที่ยว

6.พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

7.โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล

8.ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ

10.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

11.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

รายงานแผนแม่บทพัฒนาช่วงชั้น ตามยุทธศษสตร์ชาติ

12.การพัฒนาการเรียนรู้

รายงานแผนแม่บทปฏิรูปเรียนรู้ ตามยุทธศษสตร์ชาติ

13.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

14.ศักยภาพการกีฬา

15.พลังทางสังคม

16.เศรษฐกิจฐานราก

17.ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

18.การเติบโตอย่างยั่งยืน

19.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

22.กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

23.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทเฉพาะกิจ โควิด-19

ส่วนที่ 3 ประเด็นท้าทายและการดำเนินการในระยะต่อไป 

ที่มา ; รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ – NSCR (nesdc.go.th) 

Leave a Reply