อำนาจหน้าที่และการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

1.อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
– อำนาจหจ้าที่ตามมาตรา 23 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
– หน้าที่เลขานุการ และการเตรียมการการประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
– ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นไปตาม พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยประธานอนุกรรมการ (1,250 บาท) อนุกรรมการ (1,000 บาท) กรณีเป็นข้าราชการประจำเบิกไม่ได้
– ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะอนุกรรมการ เบิกจ่ายตามความเป็นจริง จำเป็น เหมาะสม ประหยัด
– กระบวนการประชุม อ.ก.ค.ศ. บทบาทหน้าที่ประธานและอนุกรรมการ ทั้งก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมฯ
สรุปบรรยาย
ที่มา ; สพร.สพฐ.

Leave a Reply