หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 23 มกราคม 2566 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และได้เชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดกรอบแนวคิดสำหรับจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว และที่ประชุมเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาโดยใช้วิธี Project-based Development มีการพัฒนาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แต่ละตำแหน่ง เน้นการพัฒนารายบุคคล โดยให้เป็นไปตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามวิทยฐานะ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ คือ สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an impact)) และกำหนดระดับกลุ่มเป้าหมายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็น 3 ระดับ คือ 1) ตนเอง 2) เพื่อนร่วมงาน และ 3) วงวิชาชีพ

ดังนั้น สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นำกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ จากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว หารือร่วมกับผู้บริหาร สำนักงาน ก.ค.ศ. หลายครั้ง และได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาจึงเป็นที่มาของการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวน 53  คน

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: