จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 66,090,475 คน (รวมทั้งสัญชาติไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทย)
โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนราษฎรมากที่สุด คือ 5,494,932 คน ส่วน 5 จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรสูงสุด ประกอบด้วย 1) นครราชสีมา 2,630,058 คน 2) อุบลราชธานี 1,869,806 คน 3) เชียงใหม่ 1,792,474 คน 4) ขอนแก่น 1,784,641 คน 5) ชลบุรี 1,594,758 คน ส่วนจังหวัดที่มีราษฎรน้อยที่สุดคือ สมุทรสงคราม 189,453 คน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไทยมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น 66,558,935 คน เท่ากับว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนราษฎรลดลง 468,460 คน

Leave a Reply