องค์ประกอบและการได้มาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา

๑.ที่มา (ใหม่) ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   โดย มาตรา ๙ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดที่มาของ อ.ก.ค.ศ. ดังนี้
  • มาตรา ๙ ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ” และ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ” สำหรับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ จำนวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุม ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ซึ่งองค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ต้องกำหนดให้มีผู้แทน กศจ. อย่างน้อยหนึ่งคน และนายอำเภอหรือผู้แทน อย่างน้อยหนึ่งคน สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีผู้อำนวยการเขต หรือผู้แทน อย่างน้อยหนึ่งคน ร่วมเป็นองค์ประกอบด้วย
  • บรรดาอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดไว้
  • ให้ ก.ค.ศ. ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
อ้างอิง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
@จำนวนและองค์ประกอบ
– อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวน 11 คน
– องคฺ์ประกอบ (ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการผู้แทน 3 คน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน อนุกรรมการและเลขานุการ ;ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
@คุณสมบัติ ; โดยสรุป
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุ 35-70 ปี
– ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
– ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัย สั่งพักราชการ หรือให้ออกไว้ก่อน
– ไม่เคยถูกลงโทษวินัย(แม้ล้างมนทิล งดโทษ) ไม่เคยถูกจำคุก (ถึงที่สุด)
– ผู้แทนครู ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
– ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
– ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และได้มวชำนาญการพิเศษ
@วิธีการได้มา ;
๑.ประธานอนุกรรมการ ;
– อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก จากการเสนอ ก.ค.ศ. และสพฐ.หน่วยละไม่เกิน ๒ คน
๒.อนุกรรมการผู้แทน
– ผู้แทน กศจ. ; ที่ประชุม กศจ.เสนอชื่อ กศจ. เขตละ ๑ คน
– นายอำเภอหรือผู้แทน ; ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอำเภอในพื้นที่ฯเขตละ ๑ คน
– ผูแทน ก.ค.ศ. ; ก.ค.ศ.เสนอ เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ คน
๓.อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ;
– อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.ด้านละ ๒ คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของ กศจ.ด้านละ ๒ คน และจากการเสนอของเขตพื้นที่ด้านละ ๒ คน)
๔. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ครู ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ ๒ คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๔ คน ที่ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
– ผู้บริหารสถานศึกษา ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ ๒ คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๔ คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
– บุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ ๒ คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๔ คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯเสนอและรับรอง)
@วาระการดำรงตำแหน่ง ;
– อนุกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในเขตเดิมเกิน ๒ วาระไม่ได้
@การประชุม ;
-จะเป็นองค์ประชุมได้ ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด (อย่างน้อย ๖ คน)
อ้างอิง
๑.หลักเกณฑ์วิธีการฯ
๒.กำหนดการให้ได้มา
๓.คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: