กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ได้แก่

  • เก่ง (Head) : คิด วิเคราะห์ สติปัญญาดี มีความรู้ความสามารถ
  • ดี (Heart) : มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
  • มีทักษะ (Hand) : ทักษะเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต
  • แข็งแรง (Health) : รอบรู้ ปลอดภัย สุขภาพกายจิตดี

ศธ.พร้อมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ในทุกมิติ ทั้ง การเป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ มีทักษะที่จำเป็น คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญในทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งดำเนินงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพิ่มช่องทางหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึง พร้อมพัฒนาความร่วมมือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการศึกษา และการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สร้างกลไกขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการในทุกระดับ โดยเชื่อมโยงกับแนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ชาตินำสู่การบรรลุเป้าหมายหลักคือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ 

ที่มา ; ตรีนุช เทียนทอง Treenuch Thienthong

Leave a Reply