Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

#O-NET, V-NET, I-NET, B-NET, N-NET คืออะไi ต่างกันอย่างไร? 

@Ordinary National Educational Test ; O-NET

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

@Vocational National Educational Test : V-NET

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

@Islamic National Educational Test : I-NET

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

@Buddhism National Educational Test : B-NET

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา  เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย

@Non-Formal National Education Test ; N-NET

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 

#Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2565

@Test Blueprint คือ รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา ในการสอบO-NET ปีการศึกษา 2565 ซึ่งใช้สำหรับการเตรียมวางแผนในการสอบของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

@กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

-สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ : 5 มกราคม 2565
-โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ : 5 – 15 มกราคม 2565
-สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ : 20 มกราคม 2565
-วันสอบ O-NET ป.6 : 12 กุมภาพันธ์ 2565
-วันสอบ O-NET ม.3 : 13 กุมภาพันธ์ 2565
-วันสอบ O-NET ม.6 : 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

@ประกาศผล O-NET

-ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th : 24 มีนาคม 2565
-ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th : 25 มีนาคม 2565
-ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th : 28 มีนาคม 2565 

#Test Blueprint O-NET ปีการศึกษา 2565

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFx0wUjtUGUPsbljsR?e=7LrFtF

ที่มา ; สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (niets.or.th)

Leave a Reply