นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

#นโยบาย

1.ด้านความปลอดภัย

2.ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

3.ด้านคุณภาพการศึกษา

4.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

 

#จุดเน้น

  1. ปลูกฝังทัศนติ พฤติกรรม รู้ ทักษะใช้สื่อสร้างสรรค์
  2. ความปลอดภัยนักเรียน ครู บุคลากร
  3. ค้นหา ติดตาม ติดตาม พาน้องกลับมาเรียน
  4. การสร้างโอกาสสำหรับผู้จบภาคบังคับ ไม่ได้เรียนต่อ
  5. การพัฒนาหลักสูตร เน้นสมรรถนะฯ
  6. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบท สังคม ชอฟต์พาวเวอร์
  7. การพัฒนาผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
  8. การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

คลิก ประกาศนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFxzbOffeDoQPb3Sif?e=JxTVcv

Leave a Reply