มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติให้เพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา คือ

  • จำนวนนักเรียน 1-40 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน
  • จำนวนนักเรียน 41-100 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 27 บาทต่อคนต่อวัน
  • จำนวนนักเรียน 101-120 คน อัตราค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน
  • จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป อัตราค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Leave a Reply