ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ซึ่งยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปัจจุบัน ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

#สาระสำคัญ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565  

-ยกเลิกข้อบังคับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

– ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2565)

#ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี 4 ประเภท ได้แก่

(1) ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู แบ่งเป็น

-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตำแหน่งครู(มีอายุสองปี)

-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ออกให้แก่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (มีอายุห้าปี)

-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ออกให้แก่ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ หรือผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป (มีอายุเจ็ดปี)

– การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง ต้องขอตามกลุ่มวิชาและสามารถขอรับใบอนุญาตได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา

(2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (มีอายุห้าปี)

(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (มีอายุห้าปี)

(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (มีอายุห้าปี)

# ใบอนุญาตที่ออกก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือถูกสั่งเพิกถอน 

คลิก รายละเอียด>>>

 

Leave a Reply