การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

คณะรัฐมนตรี มีมติปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เงินรายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

#อัตราและเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปี  ;

-ปีงบประมาณ 2566-2569

#รายการ ;

-ค่าอุปกรณ์การเรียน

-ค่าเครื่องแบบ

-ค่าจัดการเรียนการสอน

-ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

#จำแนกตามประเภทและระดับการศึกษา ;

-การจัดการศึกษาทั่วไป (โรงเรียนรัฐ เอกชน)

-การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

– การจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ

https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFuyA1V3fYVIxuZFcp?e=WnioVe

Leave a Reply