ร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตรา

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแล้วทุกมาตราฯ
– มีการพิจารณาทุกมาตราแล้ว (เหตุผล- มาตรา 110 )
– พิจารณาล่าสุด 8 ธันวาคม 2565
– คาดว่าจะนำสู่การพิจารณาของรัฐสภาในเร็วๆนี้
สาระสำคัญ (เฉพาะประเด็นฮอท)
– ไม่ยกเลิกคำสั่ง หน.คสช. ทำให้สถานภาพ ศธจ. ศธภ. สกสค.ยังคงอยู่
– ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ไม่กำหนดไว้ในนิยามศัพท์
– ผู้ประกอบวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
– กำหนดที่มีมา ผู้สรรหาผู้บริหารสถานศึกษา
– กำหนดผู้บริหารสถานศึกษา รอง และครูในสถานศึกษารัฐได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน
– กำหนดบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน
– กำหนดให้มีคุรุสภาเป็นองค์กรครู ทำหน้าที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ จัดสวัสดิการ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู
– จัดให้มีระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(โครงสร้าง)ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการภายใน 2 ปี(นับแต่พรบ.มีผลบังคับใช้)
– ให้คงสถานภาพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนของครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการรสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต่อไป
– ให้คงสถานภาพ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ ประโยชน์ตอบแทนของตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปจนกว่าจะมีการปรับโครงสร้าง และปรับเปลี่ยนกฎหมาย แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี (และขยายได้อีกไม่เกิน 1 ปี นับแต่พรบ.มีผลบังคับใช้)
คลิกร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

Leave a Reply