สำนักงานก.ค.ศ.จัดทำคู่มือการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การดำเนินการให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
– บทบาทสถานศึกษา
– บทบาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
@ระดับสถานศึกษา
– อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครู) ; ครูผู้สอน หรือผู้บริหารสถานศึกษาเสนอชื่อครูผู้สอนและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 20 คน ด้วยแบบเสนอชื่อบุคคล(แบบ8) ประวัติบุคคล (แบบ 9) และบัญชีรายชื่อผู้รับรอง(แบบ10) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหารสถานศึกษา) ; ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษาและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ด้วยแบบเสนอชื่อบุคคล(แบบ8) ประวัติบุคคล (แบบ 9) และบัญชีรายชื่อผู้รับรอง(แบบ10) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
@ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ; ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอชื่อบุคคล (แบบ6) พร้อมประวัติบุคคล(แบบ7) ด้านละ 2 คน ไปยัง สพฐ.
– อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (บุคลากรทางการศึกษาอื่น) ; บุคลากรทางการศึกษาอื่นเสนอชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่นและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 3 คน ด้วยแบบเสนอชื่อบุคคล (แบบ8) ประวัติบุคคล (แบบ 9) และบัญชีรายชื่อผู้รับรอง(แบบ10) ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
– อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ; ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาคัดเลือกทั้งสายครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ให้เหลือสายละ2 คนและเรียงลำดับ1,2) ไปยัง สพฐ.
คู่มือการดำเนินการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

Leave a Reply