รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ…

ที่ประชุมรัฐสภา (29 พฤศจิกายน 2565) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….รอประกาศใช้เป็นกฎหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ต่อไป
– ให้ยกเลิก พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
– ให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมใน ศธ.ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศธ. และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี และ ปลัด ศธ.
– ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 3 รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ
– ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับชาติ ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
– มีหน่วยจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้าน หรือเฉพาะกิจการ ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
– มีภาคีเครือข่าย มีสถานศึกษา และมีสถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
– ทำให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา
– เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคประชาชน และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ
– ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน ผู้พ้นวัยศึกษาในโรงเรียน หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง
– มีการยกระดับคุณภาพการศึกษา เกิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการวัดผลประเมินผลของการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
– เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมเข้ามาจัดการเรียนรู้ของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
– มีการส่งเสริมให้การใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของประเทศ
เพื่อรองรับการประกาศใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. … ศธ.ได้จัดทำไว้แล้ว จำนวน 13 ฉบับ ได้แก่
– กฎกระทรวง 4 ฉบับ
– ประกาศกระทรวง 4 ฉบับ
– ประกาศกรม 1 ฉบับ และ
– ระเบียบกรม 4 ฉบับ
ที่มา ; https://moe360.blog/
คลิก ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….

Leave a Reply