การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานก่อสร้างสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2566

1.การดำเนินงานก่อสร้างของสถานศึกษา สพฐ. ที่ได้รับงบประมาณ 2566
-บทบาทคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
-บทบาทคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง
– การตรวจสอบงานก่อสร้าง
– ข้อแนะนำสำหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2. เอกสารแนวทางดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566 อื่นๆ
-เอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง
-หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณเงินชดเชย (ค่าK)
-แนวทาง วิธีปฎิบัติและรายละเอียดประกอบ
-หนังสือเวียน กค 0433.2-ว1288 ประกาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-แบบวิธีการประกวดราคา
-QR Code เรื่ออื่นๆ ที่จำเป็น
ที่มา ; สนผ.สพฐ.

Leave a Reply