Site icon ดร.บวร เทศารินทร์

สำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งกำหนดการ ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

@กำหนดการและวิธีการได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
-8 ธันวาคม 2565 -20มกราคม 2566 กระบวนการเสนอชื่อและคัดเลือกฯ
-ภายใน 31 มกราคม 2566 ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้ง
-ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คลิก คำอธิบาย กำหนดการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
https://1drv.ms/b/s!Ao4XB7Z2rETFuSkVmkVgwQoVt2lB?e=YqnfEF
Exit mobile version