แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน บริบท นโยบาย และข้อตกลงในการพัฒนางานPA

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการวิพากษ์ (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และบริบทของสถานศึกษา เป้าหมายและตัวชี้วัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4SMART) และข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA เชิงระบบ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

Leave a Reply