ก.ค.ศ.ออกหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565

@หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
– จำนวน องค์ประกอบ วิธีการได้มา
– คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
– วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง
– การประชุม
@จำนวนและองค์ประกอบ
 – จำนวน 11 คน
 – องคฺ์ประกอบ (ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการผู้แทน 3 คน อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 คน อนุกรรมการและเลขานุการ ;ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
@คุณสมบัติ ;
– วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อายุ 35-70 ปี
– ไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
– ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัย สั่งพักราชการ หรือให้ออกไว้ก่อน
– ไม่เคยถูกลงโทษวินัย(แม้ล้างมนทิล งดโทษ) ไม่เคยถูกจำคุก (ถึงที่สุด)
– ผู้แทนครู ต้องมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
– ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
– ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น และได้มวชำนาญการพิเศษ
@วิธีการได้มา ;
1.ประธานอนุกรรมการ ;
– อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือก จากการเสนอ ก.ค.ศ. และสพฐ.หน่วยละไม่เกิน 2 คน
2.อนุกรรมการผู้แทน
– ผู้แทน กศจ. ; ที่ประชุม กศจ.เสนอชื่อ กศจ. เขตละ 1 คน
– นายอำเภอหรือผู้แทน ; ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนายอำเภอในพื้นที่ฯเขตละ 1 คน
– ผูแทน ก.ค.ศ. ; ก.ค.ศ.เสนอ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน
3.อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ;
 – อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.ด้านละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของ กศจ.ด้านละ 2 คน และจากการเสนอของเขตพื้นที่ด้านละ 2 คน)
4. อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ครู ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน ที่ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
– ผู้บริหารสถานศึกษา ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารสถานศึกษาเสนอและรับรอง)
– บุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ ; อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจคัดเลือกจากการเสนอของสพฐ.เขตละ 2 คน (สพฐ.พิจารณาคัดเลือก จากการเสนอของเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 4 คน และเขตพื้นที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯเสนอและรับรอง)
@วาระการดำรงตำแหน่ง ;
– อนุกรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในเขตเดิมเกิน 2 วาระไม่ได้
@การประชุม ;
-จะเป็นองค์ประชุมได้ ต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด (อย่างน้อย 6 คน)
ที่มา; สำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply