แนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
– กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
– ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
#ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ และเป็นการปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวกับงานในหน้าที่หลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว
– ไปประชุมประจำเดือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
– ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
– ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ที่มา ; หนังสือตอบข้อหารือ สพฐ. โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.

Leave a Reply