แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2ทั้งระบบ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม/ปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 เพื่อ
– แจ้งตัวชี้วัดของเป้าหมาย 4SMART ที่เป็นผลลัพธฺโครงการ EdPAproject2 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
– แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ทั้งระบบ
– แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
– ชี้แจงการดำเนินงานการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ด้วยโปรแกรม EdPA data support system (EdPAonline)
– ทำใบงาน การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และ
โดยมี รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ บุคลากร สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Published by borworn

ดร.บวร เทศารินทร์

Leave a Reply

%d bloggers like this: